.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Otyń na rok 2012 w kwocie 740.000 oraz na spłatę

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli

ul. Bankowa 1

67-100 Nowa Sól

Cena ofertowa:

prowizja bankowa – 0,00%

marża – 1,25 %

cena oferty – 463.250,42 zł


Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych  oraz Kodeks cywilny.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty:

 

Oferta nr 1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena obsługi kredytu, otrzymała ilość punktów: 87,63

 

Oferta nr 2

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena obsługi kredytu, otrzymała ilość punktów: 100

 

3. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta po 20 listopada 2012 r.

 

Środki ochrony prawnej:


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI ,,Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie.

 

/-/ Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

 

ZAPYTANIE
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione pytania, dotyczące Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

1.      W celu ustalenia wspólnego dla wszystkich Wykonawców sposobu obliczania ceny kredytu, Zamawiający może podać, czy należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w roku?

2.      Na potrzeby sporządzania oferty Zamawiający podał datę 1 grudnia 2012 r. jako datę uruchomienia kredytu. Czy ww. data będzie również okresem do kiedy kredyt zostanie wykorzystany?

3.      Czy Zamawiający może udostępnić następujące dokumenty:

- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego,

- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

ODPOWIEDŹ

Ad.1 Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

 

Ad.2.Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo lub w  transzach na podstawie dyspozycji złożonej w banku. Wykorzystanie kredytu – do 31.12.2012 r.

 

Ad.3 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego oraz w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Fryderyk Czekała
inspektor ds. zamówień publicznych

 


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

 

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  zamieszczono w załącznikach formularz zawierający pytania oraz odpowiedzi.

 

 Fryderyk Czekała

inspektor ds. zamówień publicznych

 


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
„Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Otyń na rok 2012 w kwocie 740.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.060.000 zł”
(usługi)

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 25.10.2012 pod numerem - 417128 - 2012; Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 355 94 00, faks 068 355 94 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Otyń na rok 2012 w kwocie 740.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.060.000 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Otyń na rok 2012 w kwocie 740.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.060.000zł Kwota kredytu - 1.800.000zł Okres kredytowania - 7 lat Okres karencji do 30 marca 2014r. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji złożonej w banku. Dla potrzeb sporządzenia oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu jednorazowo w dniu 01 grudnia 2012 r. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji bankowych od kwoty zaciągniętego kredytu. Spłata odsetek będzie następowała od dnia obciążenia rachunku bankowego kredytodawcy kwotą kredytu. Spłata kapitału będzie następowała w następujących terminach: Do 30 dnia miesiąca marca, czerwca, września i grudnia w latach 2014 -2019 roku, poczynając od miesiąca marca 2014 roku. Spłata kredytu będzie dokonana w 24 ratach. Wysokość rat: w roku 2014 - 4 raty po 75.000zł w roku 2015 - 4 raty po 75.000zł w roku 2016 - 4 raty po 75.000zł w roku 2017 - 4 raty po 75.000zł w roku 2018 - 4 raty po 75.000zł w roku 2019 - 4 raty po 75.000zł ostatnia 24 rata płatna do 30 grudnia 2019r. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu oraz z tytułu gotowości udzielania kredytu. Prowizja bankowa od udzielanego kredytu może wynieść maksymalnie 0,5 punktu procentowego. Podstawą do obliczenia oprocentowania udzielonego kredytu będzie publikowany wskaźnik średniej stopy procentowej, po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym - WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych. Średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 -M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek, będzie stanowiła podstawę do naliczania odsetek za miesiąc następny. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu, poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej oraz potwierdza podpisanie, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, przy podpisywaniu umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;
-
aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz .U z 2002 r Nr 72 poz.665 z późniejszymi zmianami) lub dokumenty równoważne (potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- z
amawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
-
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Harmonogram spłaty kredytu wraz z kosztami obsługi, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty zawarcia umowy - w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ust. Pzp). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

/-/ Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń

 

 

ZAŁĄCZNIKI


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 
informacje udostępnił:Mariusz Nowak
data udostępnienia: 2012-10-25 11:27:43
ostatnia modyfikacja: Mariusz Nowak 2012-11-15 12:56:22 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 58197