.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Otyń – przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Otyń”
(usługi)

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 10.09.2012 pod numerem – 339276 - 2012;
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, faks 068 350 58 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Otyń.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania dróg o długości 21,215 km oraz na odcinku drogi nr 3 (od km 297+680 do km 305+100 z wyłączeniem odcinka od km 298+900 do 299+750) km należy wykonać objazd dwukrotny, tam i z powrotem (dwa pasy drogowe, tj. 13,11 km); na pozostałych drogach objazd jednorazowy. Likwidacja śliskości pośniegowej, gołoledzi wykonywana będzie materiałami uszorstniającymi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej (w ilości 80g/m2), oczyszczenie z lodu i śniegu nawierzchni jezdni w razie konieczności ze szczególnym uwzględnieniem wpustów ulicznych oraz oczyszczanie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych w według wskazań Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy także w szczególności: - usuwanie zalegającego śniegu. Czas, zakres i miejsce wywozu śniegu zależeć będzie od Zamawiającego, który będzie określał czas, zakres i miejsce wywozu. Transport śniegu na odległość do 1 km, - odśnieżanie dróg i ciągów pieszo jezdnych o szerokości do 4 m, - uzupełnianie piasku z solą w pojemnikach na piasek. Niezbędną ilość piasku i mieszanki piaskowo-solnej zapewni Wykonawca. Fakt złożenia przez Wykonawcę mieszanki piaskowo-solnej w wyznaczonych miejscach musi być potwierdzony pisemnie przez pracownika Urzędu Gminy zajmującego się sprawami dróg gminnych. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt. Pługopiaskarka powinna być dodatkowo wyposażone w pług posiadający amortyzację listwy zgarniającej. Przedmiot zamówienia należy rozpocząć w każdej chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania, likwidacji gołoledzi, likwidacji śliskości pośniegowej, pod warunkiem uzgodnienia telefonicznego w godz. od 700 do 1500 z osobą odpowiedzialną ze strony zamawiającego. Przy realizacji zamówienia istnieje możliwość wykorzystania posiadanego przez Zamawiajacego sprzętu, tj.: piaskarka i pług. Posiadane urządzenia można sprawdzić w m. Niedoradz, po telefonicznym umówieniu spotkania. Zamawiający może zwiększyć zakres i ilość wykonywanych usług. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie wykonać usługi w zwiększonym zakresie i w zwiększonej ilości, gdy zajdzie taka potrzeba Zamawiającego. Ocena wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania, likwidacji odśnieżania, likwidacji śliskości pośniegowej, należy do Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie 3.000 zł
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością z usługą stanowiącą przedmiot zamówienia. Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, (minimum 1 usługa). Z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-
inne dokumenty
Dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dowód wniesienia wadium; pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ust. Pzp)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Otyń
Teresa Kaczmarek

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759
z późn. zm.), Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TUR-MAR-POL
Beata Turkiewicz
ul. Spacerowa 1

67-100 Nowa Sól

Ceny brutto z oferty:

A - odśnieżanie – 2.700,00 zł brutto

B - usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną w ilości 80g/m2 5.281,20 zł brutto

C - odśnieżanie i usuwanie śliskości  mieszanką piaskowo-solną w ilości 80g/m2.- 5.508,00 brutto

D - odśnieżanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych do szerokości do 4m /za 1 kilometr – 89,10 zł brutto

E - złożenie mieszanki piaskowo-solnej w wyznaczonych miejscach / za 1 tonę – 378,00 zł brutto

F - miesięczny ryczałt za pozostawanie w gotowości do wykonania umowy – 1.620,00 zł brutto

G - usuwanie zalegającego śniegu samochodem ciężarowym o ładowności 13 ton wraz z załadunkiem  – cena za 1 kurs –259,20 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia 28 września 2012 r. zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a Prawa zamówień publicznych.

Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń

 
informacje udostępnił:Mariusz Nowak
data udostępnienia: 2012-09-10 13:30:27
ostatnia modyfikacja: Mariusz Nowak 2012-09-28 20:13:32 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wykaz zimowego utrzymania dróg
 załącznik do umowy - do pobrania
 projekt umowy - do pobrania
 SIWZ do pobrania
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197