.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo lokalne:
Statut i strategia Gminy Otyń

UCHWAŁA    Nr V / 19 /03

Rady Gminy Otyń

z dnia 20 stycznia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Otyń

Na podstawie art. 169, ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( DZ. U. Nr 78, poz.483 ) oraz art.3 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Gminy Otyń uchwala tekst jednolity Statut Gminy Otyń w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Uchwała określa:

1)   ustrój Gminy Otyń,

2)   zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady Gminy Otyń, Komisji Rady Gminy Otyń oraz Wójta Gminy Otyń,

4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Otyń,

5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady jej Komisji i Zarządzeń Wójta, oraz korzystania z nich.

§ 3

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy Otyń :

1)      Nr XXXV/194/01 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otyń,

2)      Nr XXXVI/213/02 Rady Gminy w Otyniu z dnia 22.03.2002r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/194/01 z dnia 29 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otyń.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Otyń

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego


Strategia Gminy Otyń - pobierz

Statut Gminy Otyń - pobierz

 
informacje udostępnił:Konrad Szewczyk
data udostępnienia: 2006-07-25 20:15:08
ostatnia modyfikacja: Konrad Szewczyk 2006-09-08 12:57:22 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Karta realizacji celów
 Analiza SWOT Strategii
 Analizy skutkowo-przyczynowe w Strategii
 Strategia Gminy Otyń
 Statut Gminy
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197