.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Wójt Gminy  Otyń  ogłasza
 Pierwszy przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Otyń.
                        
l.p
Numer działki
Powierzchnia działki
m2
Położenie
 Numer   K W
Wartość
nieruchomości
   w zł  netto
Wysokość wadium w zł
1.
      39/12
      926    
Zakęcie
ZG1N/00032013/2
 31.500,00
 4.000,00
3.
      39/10
519
Zakęcie
ZG1N/00032013/2
 22.000,00
  3.000,00
4.
 31
1872
Zakęcie
ZG1N/00061132/4
45.300,00
 5.000,00
5
    307/5
2319
Otyń
ZG1N/00058955/5
46.000,00
 5.000,00
       
      Działki  oznaczone nr ew. 39/12 i 39/10  są  niezabudowane, położone  w obrębie zabudowy mieszkaniowej  w miejscowości Zakęcie. Dla w/w działek brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego  – zmiana nr 2 do Studium, uchwalona Uchwała Nr XLI/7/10 Rady Gminy  w Otyniu  z dnia 25.02.2010 r.dla terenu obejmującego działki nr ew. 39/12 i 39/10 przewiduje  teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oraz nieuciążliwej działalności  gospodarczej.  Działka  oznaczona nr ew. 39/12 od strony południowej graniczy z  działką zabudowaną stacją redukcyjną gazu ziemnego, kształt działki w formie litery L. Działka nr ew. 39/10 ma kształt wydłużonego prostokąta i graniczy bezpośrednia z  drogą asfaltową . Działki nr ew. 39/10 i 39/12  posiadają  możliwość  uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
         Dla działki  nr ew. 31 położonej  w miejscowości Zakęcie brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń   – zmiana nr 2 do Studium, uchwalona Uchwała Nr XLI/7/10 Rady Gminy  w Otyniu  z dnia 25.02.2010r. dla terenu obejmującego działkę nr ew. 31 przewiduje obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej / łąki pastwiska / wyłączone  spod zabudowy. Nieruchomości położona jest na obrzeżu wsi Zakęcie  graniczy z zabudową mieszkaniową. Działka posiada kształt nieregularny,  posiada  możliwość  uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie ze zmianą Rozp. Nr 3 Wojewody Lubuskiego / zmiana  z dnia 25 grudnia 2010r./ „ w sprawie obszarów chronionego krajobrazu” działka nr 31 została wyłączona z obszaru chronionego krajobrazu .
     Działka nr ew. 307/5 położona jest w miejscowości Otyń  przy ul. Rejtana ,przy zjeździe     z obwodnicy. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna mieszkaniowo- rzemieślnicza . Na terenie działki rosną samosiewy drzew i krzewów. Nieruchomości posiada możliwość uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
      Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania  nieruchomości do sprzedaży oraz należny podatek VAT. Ponadto nabywca ponosi  koszty aktu notarialnego.
        Przetarg odbędzie się   w dniu 05 kwietnia     2013 r.  o godz. 1000  w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Otyń ul. Rynek 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości przypisanej do danej działki / w tytule wpłaty należy podać numer działki / najpóźniej do dnia  03  kwietnia    2013 r.  na konto – Bank Spółdzielczy   w Nowej Soli   nr 66 9674 0006 0000 0000 0680 0013.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium dla  komisji  przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia,  odwołania lub zamknięcia przetargu, a uczestnikowi, który wygrał przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od podpisania umowy notarialnej uczestnika, który wygrał przetarg. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić w całości najpóźniej  do dnia  zawarcia umowy notarialnej cenę sprzedaży nieruchomości wylicytowaną w przetargu, należny podatek  VAT,  oraz koszty przygotowania   nieruchomości do sprzedaży. Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu.
 
Wójt Gminy Otyń
/ - / Teresa Kaczmarek

 
informacje udostępnił:Mariusz Nowak
data udostępnienia: 2013-03-01 11:10:29
ostatnia modyfikacja: Mariusz Nowak 2013-03-01 11:10:29 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 58197