.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Usługi edukacyjne obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów Zespołów Szkół w Otyniu i Niedoradzu - przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
Usługi edukacyjne obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów Zespołów Szkół w Otyniu i Niedoradzu
(usługi)

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 26.09.2012 pod numerem - 366348 - 2012; Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, faks 068 350 58 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów Zespołów Szkół w Otyniu i Niedoradzu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć: 1) dla uczniów klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej i I-III Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu 2) dla uczniów klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej i I-III Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. 3) dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Otyniu w ramach projektu systemowego Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń. Wymienione projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Usługa obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych w pomieszczeniach szkół (tj. Zespół Szkół w Otyniu, ul. Żeromskiego 3, 67-106 Otyń, Zespół Szkół w Niedoradzu, ul. Markiewiczowej, 67-106 Niedoradz) i z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji zamawiającego - w roku szkolnym 2012/2013 i w roku szkolnym 2013/2014 - dla niżej wymienionych działań i zadań objętych projektem oraz w określonym wymiarze godzin dydaktycznych. Przez godzinę dydaktyczną należy rozumieć 45 minut zajęć. Przez godzinę doradztwa psychologiczno-pedagogicznego oraz prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery należy rozumieć 60 minut. 1. Zajęcia w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu. 1.1. Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 1.2 Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem ICT dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 1.3. Zajęcia dodatkowe z chemii z wykorzystaniem ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 1.4. Zajęcia dodatkowe z chemii z wykorzystaniem ICT dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 1.5. Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 1.6. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 1.7. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 1.8. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum (1). 1.9. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum (2) 1.10. Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 1.11. Zajęcia dodatkowe biologiczno-przyrodnicze dla uczniów Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej. 1.12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 1.13. Zajęcia dodatkowe rozwijające ekspresję kulturalną w zakresie muzyki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 1.14. Zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 1.15. Zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 1.16. Szkolny Ośrodek Kariery 1.17. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne 2. Zajęcia w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. 2.1. Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 2.2. Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 2.3. Zajęcia dodatkowe z chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum z wykorzystaniem ICT. 2.4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 2.5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 2.6. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów zdolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z wykorzystaniem ICT. 2.7. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów zdolnych Publicznego Gimnazjum z wykorzystaniem ICT. 1. Opracowanie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i prowadzenie zajęć trwających 2.8. Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii dla uczniów Publicznego Gimnazjum z wykorzystaniem ICT 2.9. Zajęcia dodatkowe z języka ojczystego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. 1. Opracowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć trwających łącznie 70 h zajęć = 2.10. Zajęcia dodatkowe z języka ojczystego dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 2.11. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. 2.12. Zajęcia kształcące świadomość i ekspresję kulturalną dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. 2.13. Zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. 2.14. Zajęcia z zakresu edukacji obywatelskiej dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. 2.15. Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości dla uczniów Publicznego Gimnazjum. 2.16. Szkolny Ośrodek Kariery. 3. Zajęcia w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń 3.1 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej z zaburzeniami komunikacji społecznej - Zespół Szkół w Otyniu. 3.2. Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie - Zespół Szkół w Otyniu (1) 3.3. Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie - Zespół Szkół w Otyniu (2).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-
Dysponuje osobami posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (nie dotyczy zadań Szkolny Ośrodek Kariery, Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne), uprawnieniami do prowadzenia zajęć określonego w działaniu rodzaju wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia - zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U Nr 50 poz. 400 z późniejszymi zmianami). Wskazana osoba posiada staż pracy w szkole podstawowej gimnazjalnej w danym zawodzie minimum 3 lata i stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy W przypadku zadań Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne należy wykazać że wskazana osoba posiada: wykształcenie wyższe w zakresie psychologii i pedagogiki, 10-letnie doświadczenie w zawodzie (łącznie: 5 lat praca pedagogiczna + 5 lat praca psychologa), doświadczenie w pracy z uczniami. W przypadku zadań Szkolny Ośrodek Kariery osoba posiada wykształcenie wyższe, 3-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego, uprawnienia w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego wynikające z przepisów prawa.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, Program zajęć - nie dotyczy zadań - Szkolny Ośrodek Kariery oraz Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, Program doradztwa - dotyczy zadań - Szkolny Ośrodek Kariery oraz Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, -pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ust. Pzp)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Stowarzyszenie HARMONIA
ul. J. Piłsudskiego 5

67-115 Bytom Odrzański

 

Ceny ofertowa brutto: 374.690,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo, ilość otrzymanych punktów - 100.

Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1a  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia 11 października 2012 r. zgodnie z art. 94 ust.2 Prawa zamówień publicznych.

Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń 

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Fryderyk Czekała
data udostępnienia: 2012-09-26 11:16:04
ostatnia modyfikacja: Fryderyk Czekała 2012-10-11 13:49:05 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zał. nr 9 - Projekt umowy
 SIWZ - do pobrania
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197