.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Dostawa pomocy dydaktycznych - przetarg nieograniczony

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Wójt Gminy Otyń informuje, że w postępowaniu przetargowym, do upływu terminu składania, wpłynęło: część I – 2 oferty, część II – 1 oferta.

 

Na realizację części I zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa; za cenę 58.175,14 zł brutto Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo. Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych  oraz Kodeks cywilny.


W postępowaniu przetargowym części I wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Cezas - Glob Sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 87,00

 

Oferta nr 2

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Na realizację części II zamówienia wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Centrum Technologii Edukacyjnych, Wojciech Rojkowski, ul. Wierzbowa 21, 90-227 Łódź; za cenę 25.914,80 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo, ilość otrzymanych punktów 100.Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny.

 

W postępowaniu przetargowym na części II wpłynęła jedna oferta.

 

2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 17 grudnia 2012 r.

 

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI ,,Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie.

/-/ Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń
 

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
„Dostawa pomocy dydaktycznych”
(dostawy)

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 22.11.2012 pod numerem - 466038 - 2012; Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, faks 068 350 58 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych. CZĘŚĆ NR 1 Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu oraz dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. 1. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu 1.1. Pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych z chemii z wykorzystaniem ICT 1.2. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT 1.3. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe biologiczno-przyrodnicze 1.4. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe rozwijające ekspresję kulturalną w zakresie muzyki 2. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. 2.1. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z chemii dla ucz. PG z wykorzystaniem ICT. 2.2. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii dla ucz. PG z wykorzystaniem ICT CZĘŚĆ NR 2 Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu oraz dla - dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu - książki. 1. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu. 1.1. Pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem ICT 1.2. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. 1.3. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego 1.4. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości: 1.5. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe biologiczno-przyrodnicze 2. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. 2.1. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla ucz. SP i PG. 2.2. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości (PG)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 48.19.00.00-6, 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie tym wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto w przypadku Części nr 1 oraz o wartości 12.000,00 zł brutto w przypadku Części nr 2.
(W przypadku gdy Wykonawca złoży oferty na dwie części zamówienia Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia w stosunku do wszystkich części zamówienia, jeśli Wykonawca w wykazie robót oraz referencjach wykaże spełnienie warunku w stosunku do zadania o najwyższym warunku kwotowym, tj. 40.000,00 zł.)

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-
inne dokumenty: Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie o spełnieniu warunków, rodzaj prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, -pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ust. Pzp)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy,
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu oraz dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu 1.1. Pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych z chemii z wykorzystaniem ICT 1.2. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT 1.3. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe biologiczno-przyrodnicze 1.4. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe rozwijające ekspresję kulturalną w zakresie muzyki 2. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. 2.1. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z chemii dla ucz. PG z wykorzystaniem ICT. 2.2. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii dla ucz. PG z wykorzystaniem ICT.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 48.19.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu oraz dla - dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu - książki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu 1.1. Pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem ICT 1.2. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. 1.3. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego 1.4. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości: 1.5. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe biologiczno-przyrodnicze 2. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. 2.1. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla ucz. SP i PG. 2.2. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości (PG)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 /-/ Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń

 
informacje udostępnił:Fryderyk Czekała
data udostępnienia: 2012-11-22 12:37:33
ostatnia modyfikacja: Fryderyk Czekała 2012-12-10 10:23:03 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zał. nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 zał. nr 9 - Projekt umowy
 zał. nr 8 - Formularz cenowy
 SIWZ - do pobrania
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197