.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - przetarg nieograniczony

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AUKCYJNA

ul. Leszczyńska 22 
43-300 Bielsko – Biała

Cena ofertowa brutto: 771.120,00 zł


Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.


Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny.

 

2. W przeprowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty:

 

Oferta nr 1

„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AUKCYJNA, ul. Leszczyńska 22  43-300 Bielsko – Biała; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Oferta nr 2

POJAZDY SPECJALISTYCZNE Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o., ul. Wapienicka 36, 43-382 Bielsko – Biała; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 96,00

 

3. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 18 marca 2013r.

 

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI ,,Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie.

 

/-/ Wójt Gminy Otyń

Teresa Kaczmarek

 


 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że wprowadza się następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zmieniono zapisy w załączniku nr 9 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagania ogólne dla pojazdu.

Poz. 1.9

Było:
Wyposażenie podstawowe podwozia pojazdu:

7)   podnośnik o mocy dostosowanej do masy całkowitej pojazdu – 1 szt.8)
  

 

Jest:
Wyposażenie podstawowe podwozia pojazdu:

7)   podnośnik o mocy dostosowanej do masy całkowitej pojazdu – 1 szt.
  

 

Podwozie z silnikiem i kabiną.

Poz. 2.11

Było:
Wyciągarka linowa z pokrowcem i pilotem przewodowym – podwozie ma być wyposażone w wyciągarkę linową zamontowaną z przodu pojazdu, napędzaną elektrycznie o długość liny (w wyciągarce) min. 25 m i maksymalnym uciągu nie mniejszym niż 90 kN.  wyposażoną w hamulec i zabezpieczenie przeciążeniowe.

 

Jest:
Wyciągarka linowa z pokrowcem i pilotem przewodowym – podwozie ma być wyposażone w wyciągarkę linową zamontowaną z przodu pojazdu, napędzaną elektrycznie o długość liny (w wyciągarce) min. 25 m i maksymalnym uciągu nie mniejszym niż 70 kN.  wyposażoną w hamulec i zabezpieczenie przeciążeniowe

 

Poz. 2.23.1

Było:

Urządzenia elektryczne powinny zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturze od –250C do +800C i wilgotności względnej od 5% do 96%

 

Jest:

Urządzenia elektryczne powinny zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturze od –250C do +350C i wilgotności względnej od 5% do 96%

 

 

Zabudowa pożarnicza

Poz. 3.10

Było:

Autopompa :

3. wydajności drugiego stopnia w zakresie od 250dm/3 do 500dm/3 przy 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m,

 

Jest:

Autopompa :

3. wydajności drugiego stopnia w zakresie od 250dm/3 przy 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m,

  

 

Poz. 3.15

Było:

Maszt oświetleniowy:

2) maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami w układzie 2 x 1000 W, łączna wielkość strumienia reflektorów 150000 lm

 

Jest:

Maszt oświetleniowy:

2) maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami w układzie 2 x 1000 W, łączna wielkość strumienia reflektorów 15000 lm

...

 

/-/Wójt Gminy Otyń

Tersa Kaczmarek

 


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie:

ZAPYTANIE III

Starając się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. W punkcie 1.9 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był z podnośnik o mocy dostosowanej do masy całkowitej pojazdu – 1 szt.8)  

 

Prosimy o sprecyzowanie ilości, w związku z oczywistą pomyłką, która pojawiła się w opisie.

 

2. W punkcie 2.10 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w wyciągarkę elektryczną o maksymalnym uciągu nie mniejszym niż 90 kN.     

 

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, jednakże największe dostępne o napędzie elektrycznym mają siłę uciągu nie przekraczającą 80 kN. Wyciągarki o większym uciągu są już napędzane hydraulicznie, są zdecydowanie bardziej skomplikowane i znacząco droższe w porównaniu
z wyciągarkami o napędzie elektrycznym.

 

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu wyposażonego w wyciągarkę elektryczną o maksymalnym uciągu min. 80 kN?

 

3. W punkcie 2.23.1 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający wymaga by urządzenia elektryczne zachowywały swoje właściwości pracy w temperaturze od –25ºC do +80ºC.

 

W świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późniejszymi zmianami) – punkt. 4.2.3.5.  „Urządzenia elektryczne powinny zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturze otoczenia od –25ºC do +35ºC”.

Wymóg określony przez Zamawiającego jest znacząco odbiegający od wymagań obowiązującego rozporządzenia i trudny do spełnienia.

 

Prosimy zatem o określenie wymagań dla punktu 2.23.1 wymagań dla przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

 

4. W punkcie 3.10 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający wymagał by autopompa pojazdu posiadała wydajność nie mniejszą niż 500 dm3/min przy ciśnieniu 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m. Na etapie prowadzenia postępowania, wyniku otrzymanych zapytań od potencjalnych oferentów, Zamawiający dokonał zmiany wymogu i określił go w sposób następujący: „Wydajności drugiego stopnia w zakresie od 250 dm/3 do 500 dm/3 przy 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m”.

 

Wprowadzona zmiana spowodowała jednak ograniczenie dla producentów, których pompy osiągają na stopniu wysokiego ciśnienia parametry powyżej 500 l/min, tak więc lepsze i bardziej pożądane. Tym samy powyższa zmiana spowodowała dyskryminację producentów, którzy oferują rozwiązania lepsze od wymaganych, co jest nielogiczne, a ponadto sprzeczne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wnosimy zatem o zmianę wymagań poprzez usunięcie wymogu górnej granicy wydajności dla stopnia wysokiego ciśnienia lub zmianę na wcześniej obowiązujący zapis minimalnej wydajności na poziomie 500 l/min.

 

5. W punkcie 4.10 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w lokalizator ognia (pirometr), z zasilaniem akumulatorowym.

 

Wszystkie dostępne na rynku urządzenia o żądanych przez Zamawiającego parametrach posiadają zasilanie ogólnie dostępnymi bateriami.

Czy wobec tego zamawiający dopuści zaproponowanie urządzenia zasilanego bateriami lub zamiennymi do baterii akumulatorami z dołączoną zewnętrzną niezależną ładowarką?

 

6. W punkcie 3.16 Załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w agregat prądotwórczy zasilany silnikiem spalinowym o mocy maksymalnej 4kW, wyposażony m.in. w gniazdo 12V 12A oraz wskaźnik przeciążeniowy i wskaźnik poziomu oleju.

 

Agregat który spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego, wyposażony jest w silnik spalinowy o mocy maksymalnej 3,8kW, ponadto nie posiada wyżej wymienionego gniazda jak również wskaźników. Z kolei agregat mocniejszy, który spełnia niemal wszystkie wymagania i powyższe urządzenia posiada, wyposażony jest w silnik z rozruchem automatycznym, a mocą prądnicy dwukrotnie przewyższa wymagania minimalne Zamawiającego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że jest dwukrotnie droższy.

 

Czy Zamawiający dopuści zatem zaproponowanie agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej silnika wynoszącej 3,8kW, ponadto bez gniazda 12V 12A i nie wyposażonego we wskaźniki - przeciążeniowy i poziomu oleju?

 

ODPOWIEDZI III

Ad. I Prawidłowa ilość, to 1 sztuka. Zamawiający poprawił błędny zapis.

 

Ad. II Zamawiający zmienił zapis w SIWZ. Po zmianach maksymalny uciąg nie może być mniejszy niż 70 kN.

 

Ad. III Zamawiający zmienił zapis w SIWZ. Po zmianach wymaga się, aby urządzenia elektryczne zachowywały swoje właściwości pracy w temperaturze od –250C do +350C

 

Ad. IV  Zamawiający zmienił zapis w SIWZ. Zapis po zmianach – wydajności drugiego stopnia w zakresie od 250dm/3 przy 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m”.

 

Ad. V Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorków zastępujących baterie z dołączoną zewnętrzną niezależną ładowarką.

 

Ad. VI Nie, Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie parametrów agregatu prądotwórczego, na rynku dostępne są agregaty spełniające żądane parametry. Jednocześnie informuję o możliwości zastosowania kontrolek informacyjnych jako wskaźników ww. agregacie.


Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Fryderyk Czekała
inspektor ds. zamówień publicznych

 


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy: „dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Otyń

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że wprowadza się następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Zmieniono zapisy w załączniku nr 9 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Podwozie z silnikiem i kabiną.

 

Poz. 2.11

Było:
Silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem: 

1)    spełniający minimum wymagania min. normy Euro 5,

2)    mocy nie mniejszej niż 280 KM,

3)    przystosowany do spalania oleju napędowego i biopaliw ciekłych,

 

Jest:
Silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem: 

1)    spełniający minimum wymagania min. normy Euro 5,

2)    mocy nie mniejszej niż 278 KM,

3)    przystosowany do spalania oleju napędowego i biopaliw ciekłych,

 

Poz. 2.18.2

Było:

Hamulce pojazdu wyposażone w system automatycznego korygowania luzu między okładzinami, a tarczą hamulcową oraz zabezpieczający pojazd przed staczaniem się ze wzniesień.

 

Jest:

Hamulce pojazdu tarczowe i/lub bębnowe wyposażone w system automatycznego korygowania luzu między okładzinami, a bębnem lub tarczą oraz zabezpieczający pojazd przed staczaniem się ze wzniesień.

 

Poz. 2.24.9

Było:

Kabina powinna być wyposażona minimum w:

……

7.   wywietrznik dachowy

……

 

Jest:

Kabina powinna być wyposażona minimum w:

……

7.   wywietrznik dachowy (dopuszcza się dostarczenie pojazdu bez tego elementu),

..…

 

 

 

Zabudowa pożarnicza

  

Poz. 3.10

Było:

Autopompa :

2.   wydajność nie mniejsza niż 500 dm3/min przy ciśnieniu 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m,

 

5.   autopompa i jej podzespoły niewymagające smarowania olejami i smarami stałymi,

 

Jest:

2.   wydajności drugiego stopnia w zakresie od 250dm/3 do 500dm/3 przy 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m.

….

5    autopompa i jej podzespoły niewymagające smarowania olejami i smarami stałymi lub z autopompą, która wymaga okresowego stosowania olejów i środków smarnych nie częściej niż raz na rok.

….

 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, informuję,  że przedłuża się termin składania ofert o 3 dni, tj. do 21 lutego 2013 r. godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 21 lutego 2013 r., o godz. 11.05,

 

/-/Wójt Gminy Otyń

Teresa Kaczmarek

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 57630 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48046 - 2013 data 05.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Otyń, Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, fax. 068 350 58 16.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat.

    /-/ Wójt Gminy Otyń
    Teresa Kaczmarek


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: „dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Otyń

Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie:

ZAPYTANIE I

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278 KM?

2.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu fabrycznie wyposażonego
w klimatyzację, ale bez wywietrznika dachowego?

3.   Prosimy o wyjaśnienie zapisu 2.18.2 załącznika nr 9 – jakie hamulce Zamawiający ma na myśli?

4.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z autopompą o wydajności 460 l/min.?

5.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z autopompą, która wymaga stosowania olejów i smarów nie częściej niż 250 motogodzin jej pracy lub 12 miesięcy?

6.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu, który nie będzie przystosowany do podawania środków gaśniczych podczas jazdy?

7.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu bez centralnego zamka w kabinie?

Uzasadnienie:

1.     Charakterystyka przyspieszenia pojazdów w ruchu drogowym jest uzależniona od momentu obrotowego silnika, który bezpośrednio pochodzi od jego pojemności, a nie od ilości koni mechanicznych. Moc silnika nie jest wykorzystywana w normalnej eksploatacji. Pojazdy z silnikami o większej mocy, a mniejszej pojemności silnika oraz mniejszym momencie obrotowym mają znacznie dłuższy czas przyspieszenia, tak więc zmiana mocy silnika z 280 KM na 278 KM nie spowoduje odczuwalnej zmiany oraz nie będzie miała wpływu na warunki trakcyjne pojazdu i odczucia kierowcy co do dynamiki pojazdu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że proponowana zmiana, stanowi tylko 0,7% różnicy!

2.     Proponowany przez nas pojazd wyposażony jest w klimatyzację, tak więc załoga ma zapewniony komfort jazdy i przebywania w kabinie pojazdu bez konieczności otwierania okien w części brygadowej i używania wywietrznika dachowego. Jego zastosowanie na pojazdach nie jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem na samochodach pożarniczych. Wiąże się to z pojawiającymi się przypadkami nieszczelności i przedostawania się wody do wnętrza kabiny. Jest to rozwiązanie nieskuteczne i obecnie dużo skuteczniejsze jest stosowanie klimatyzacji w pojeździe. Fabryczne wywietrzniki z powodu swojej konstrukcji nie mogą służyć jako wyjście ewakuacyjne z powodu zbyt małych wymiarów.

3.     Opis hamulców jest ze sobą sprzeczny i obejmuje dwa stosowane rozwiązania: hamulce bębnowe i tarczowe. Przy czym hamulce bębnowe są powszechnie stosowane, a z kolei hamulce tarczowe stosuje tylko i wyłącznie firma Renault.

4.     Zamawiający wymaga autopompy o wydajności 500 l/min. na stopniu wysokiego ciśnienia. Ten wymóg jest zupełnie nieuzasadniony szczególnie w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu MSWiA z 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobów (…), gdzie jest określona wydajność stopnia wysokiego ciśnienia na poziomie 250 l/min. Równocześnie wymagana przez Zamawiającego wydajność i tak nie zostanie nigdy wykorzystana z uwagi na fakt, że na linii szybkiego natarcia Zamawiający wymaga zastosowania prądownicy o maksymalnej wydajności 250 l/min. Wydajność powyżej 400 l/min. ma zastosowanie tylko wtedy gdy Zamawiający dokonuje zakupu pojazdu wyposażonego w dwie linie szybkiego natarcia (Państwo kupujecie jedną, bez możliwości dokupienia w przyszłości drugiej). Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że wnioskowana przez nas zmiana to zaledwie 40 l/min. czyli tylko o 8% mniej.

5.     Wymóg Zamawiającego spełnia tylko i wyłącznie autopompa jednego producenta, tj. firmy Johstadt, co jest niedopuszczalnym zawężeniem konkurencji.

6.     Wymóg Zamawiającego jest niemożliwy do spełnienia w tej konfiguracji samochodu. Podawanie środków gaśniczych podczas jazdy jest stosowane przede wszystkim w samochodach lotniskowych – i tam jest to uzasadnione. Wymaga to zastosowania m.in. automatycznej skrzyni biegów, a w przedmiotowym przetargu Zamawiający wymaga aby skrzynia była mechaniczna. Jest możliwość zamówienia podwozia ze skrzynią automatyczną, jednak wiąże się to z kosztem rzędu kilkunastu tysięcy euro.

 

ODPOWIEDZI I

Ad. I Tak, zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu  o mocy od 278KM. 


Ad. II Zamawiający dopuszcza dostarczenie zarówno pojazdu fabrycznie wyposażonego
w wywietrznik dachowy, jak też  pozbawionego wywietrznika dachowego.

 

Ad. III W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami Zmawiający wyjaśnia, że dopuszcza hamulce tarczowe lub bębnowe z możliwością korygowania luzu między okładzinami a tarczą lub bębnem.

 

Ad. IV Tak,  zamawiający dopuszcza dostawę  autopompy dwustopniowej o wydajności drugiego stopnia w zakresie od 250dm/3 do 500dm/3 przy 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m.


Ad. V Tak, zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu z autopompą, która wymaga okresowego stosowania olejów i środków smarnych nie częściej niż raz na rok.


Ad. VI Nie, pojazd ma być wyposażony w instalację zraszaczową, toteż niezbędnym jest możliwość podawania środków gaśniczych podczas jazdy.


Ad. VII Nie, zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie konieczności wyposażenia kabiny pojazdu w zamek centralny.

 

ZAPYTANIE II

1.     Proszę o udzielenie informacji na niżej wymienione pytania dotyczące w/w postępowania

W punkcie 2.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 Zamawiający wymaga prześwit:

- pod osiami 280 mm

- poza osiami 400 mm

Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu z prześwitem:

- pod osiami 270 mm

- poza osiami 340 mm

2.  W punkcie 3.10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 Zamawiający wymaga autopompy dwuzakresowej o wydajności min. 240 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz min 500 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa.

     Autopompa i jej podzespoły niewymagające smarowania olejami i smarami stałymi.

     Czy Zamawiający dopuści autopompę o wydajności 2900 dm3 /min przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz 470 dm3 /min przy ciśnieniu 4 MPa?

Czy Zamawiający dopuści autopompę niewymagającą smarowania a jedynie urządzenie odpowietrzające, które jest uszczelniane olejem?

ODPOWIEDZI II

Ad. I Nie, zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie prześwitu pod osiami oraz poza osiami ze względu na trudne warunki terenowe, w jakich będzie służył pojazd.

 

Ad. II

Tak, zamawiający dopuszcza dostawę  autopompy dwustopniowej o wydajności drugiego stopnia w zakresie od 250dm/3 do 500dm/3 przy 4,0 MPa i głębokości ssania 1,5 m.
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu z autopompą, która wymaga okresowego stosowania olejów i środków smarnych nie częściej niż raz na rok.

 

 


Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Fryderyk Czekała
inspektor ds. zamówień publicznych


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
„Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Otyń”
(dostawy)

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 05.02.2013 pod numerem - 48046 – 2013;
 Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 355 94 00, faks 068 355 94 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Otyń.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Otyń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań dla samochodu strażackiego określa załącznik nr 9 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie 10.000 zł
III.2) ZALICZKI
- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie tym wykonał co najmniej dwa zamówienie polegające na dostawie fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.,
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-
inne dokumenty
Dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, oświadczenie o spełnieniu warunków, rodzaj prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ust. Pzp)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Finansowanie w ramach projektu Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Otyń współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie: 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

/-/ Wójt Gminy Otyń
Teresa Kaczmarek

                                                                                 

 
informacje udostępnił:Fryderyk Czekała
data udostępnienia: 2013-02-05 11:06:09
ostatnia modyfikacja: Fryderyk Czekała 2013-03-11 11:48:56 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zał. nr 9 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do pobrania
 zał. nr 8 - Projekt umowy - do pobrania
 SIWZ - do pobrania
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197