.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół w Niedoradzu i Otyniu - przetarg nieograniczony

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759
z późn. zm.)
, Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„Ton Color”

Marek Kołodziejski

ul. Ludowa 5c

65-472 Zielona Góra

 

Ceny ofertowa brutto: 372.050,40 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo, ilość otrzymanych punktów - 100.

Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1a  Prawo zamówień publicznych  
oraz Kodeks cywilny.

 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia 5 listopada 2012 r. zgodnie
z art. 94 ust.2 Prawa zamówień publicznych.

 

Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że wprowadza się następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 

Zmieniono zapis w załączniku nr 10 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

 

1. Dostawa sprzętu elektronicznego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Otyniu w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”.

 

1.1. System do zbierania i analizowania odpowiedzi: 1 szt.

Jest:

Wymiary pilota 104x49x15mm

Waga pilota (bez baterii) 38 g

Zasilanie pilotów (rodzaj baterii) 2 x AAA

 

Powinno być:

Zasilanie pilotów: bateria

 

1.2. Projektor multimedialny szt. 1

Jest:
Pionowa korekcja trapezu automatyczna +/- 30 stopni

 

Powinno być:

Pionowa korekcja trapezu automatyczna/ręczna +/- 30 stopni

2.  Dostawa sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedoradzu w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”.

 

2.1. Projektor multimedialny szt. 3

Jest:
Pionowa korekcja trapezu automatyczna +/- 30 stopni

 

Powinno być:

Pionowa korekcja trapezu automatyczna/ręczna +/- 30 stopni

 

 

3. Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu ”Uczeń Na Piątkę - wdrożenie programu Rozwojowego W Zespole Szkół W Otyniu”

 

3.1. Projektor multimedialny szt. 2

Jest:
Pionowa korekcja trapezu automatyczna +/- 30 stopni

 

Powinno być:

Pionowa korekcja trapezu automatyczna/ręczna +/- 30 stopni

 

4. Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu ”Uczeń inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu”

 

4.1. Projektor do tablicy interaktywnej: 1 szt.

Jest:
Pionowa korekcja trapezu automatyczna +/- 30 stopni

 

Powinno być:

Pionowa korekcja trapezu automatyczna/ręczna +/- 30 stopni

 

 

W związku z powyższymi modyfikacjami analogicznie zmieniono załącznik nr zał. nr 8 - Formularz cenowy - do pobrania ze strony Zamawiającego

 

Fryderyk Czekała

inspektor ds. zamówień publicznych

 


 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie:

ZAPYTANIE

Zamawiający w załączniku nr 10 do SIWZ opisał parametry techniczne urządzeń:

I.              System do zbierania i analizowania odpowiedzi.

 

1.     Zamawiający wymaga parametru – Akcesoria w zestawie : 22 piloty, 1 pilot prowadzącego, płyta z oprogramowaniem, walizka na zestaw, mini śrubokręt, przedłużacz USB.

Czy Zamawiający dopuści jako spełniający jego wymagania system, który posiada ww. akcesoria w zestawie oprócz 1 pilota prowadzącego i przedłużacza USB.

 

2.     Zamawiający wymaga parametru – zasięg pilotów 60 m. Czy Zamawiający dopuści jako spełniający jego wymagania system, którego zasięg wynosi 60 m?

 

3.     Zamawiający wymaga parametru – maksymalna ilość pilotów w systemie 400. Czy zamawiający dopuści jako spełniający wymagania system, który obejmuje maksymalnie 100 pilotów?

 

4.     Zamawiający wymaga parametru – zasięg 60 m. Czy Zamawiający dopuści jak spełniający jego wymagania system, którego zasięg wynosi 30m?

 

5.     Zamawiający wymaga parametru – wymiary pilota 104X49X15 mm Czy Zamawiający dopuści jako spełniający jego wymagania system, w którym wymiary pilota są następujące 5,7 cmx14,2 cm x 2,8 cm?

 

6.     Zamawiający wymaga parametru – waga pilota (bez baterii ) 38 g. czy Zamawiający dopuści jako spełniający jego wymagania system, w którym waga pilota to 165 g?

 

7.     Zamawiający wymaga parametru – Zasdilanie pilotów (rodzaj baterii) 2 xAAA. Czy Zamawiający dopuści jako spełniający jego wymagania system, w którym zasilanie pilota to 2XAA.

 

8.     Zamawiający wymaga parametru – Pilot dla prowadzącego: wskaźnik laserowy. Czy Zamawiający dopuści jako spełniający jego wymagania system, w którym pilot dla prowadzącego nie posiada wskaźnika laserowego?

 

II.            Projektor multimedialny

1.     Zamawiający wymaga parametru – Pionowa korekcja trapezu automatyczna +/- 30 stopni. Czy zamawiający dopuści projektor z ręczną pionową korekcją trapezu +/- 30 stopni.

 

ODPOWIEDŹ

Ad.I. system do zbierania i analizowania odpowiedzi

 

1.     Zamawiający wymaga aby system spełniał wszystkie warunki opisane w SIWZ,
tj. akcesoria wraz z pilotem prowadzącego oraz przełużaczem USB.  

 

2.     Zamawiający dopuszcza takie parametry, tj. zasięg działania pilotów 60m.

 

3.     Zamawiający wymaga aby system spełniał wszystkie warunki opisane w SIWZ,
tj. maksymalna ilość pilotów w systemie 400.  

 

4.     Zamawiający wymaga aby system spełniał wszystkie warunki opisane w SIWZ,
tj. minimalny zasięg działania pilotów 60m.  

 

5.     Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawców pilotów o innych wymiarach niż podanych  SIWZ. W tym celu Zamawiający zmieni zapis w SIWZ dotyczący tego parametru.

 

6.     Dopuszcza się zastosowania przez Wykonawców pilotów innej wadze niż 38g. W tym celu Zamawiający zmieni zapis w SIWZ dotyczący tego parametru.

 

7.     Dopuszcza się zastosowania przez Wykonawców innych rodzajów baterii do zasilania pilotów. Zamawiający zmieni zapis w SIWZ dotyczący tego parametru.

 

8.     Zamawiający wymaga aby pilot dla prowadzącego posiadał wskaźnik laserowy.

 

 

Ad. II Projektor multimedialny

 

1.     Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawców projektora z ręczną lub automatyczną pionową korekcją trapezu.

 Fryderyk Czekała
inspektor ds. zamówień publicznych

 

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół w Niedoradzu i Otyniu
(dostawy)

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 11.09.2012 pod numerem - 393682 - 2012; Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 94  00, faks 068 355 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół w Niedoradzu i Otyniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Zespołów Szkół w Niedoradzu i Otyniu. 1. Dostawa sprzętu elektronicznego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Otyniu w ramach projektu Cyfrowa szkoła: a. Komputer przenośny dla ucznia: 66 szt. b. Przenośny komputer dla nauczyciela: 10 szt. c. Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii: 3 szt. d. Sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie: 3 szt. e. Drukarka: szt. 1. f. Skaner szt. 1. g. Tablica interaktywna z systemem mocowania: 3 szt. h. System do zbierania i analizowania odpowiedzi: 1 szt. i. Projektor krótkoogniskowy: 3 szt. j. Głośniki: 3 zestawy. k. Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową: 1 szt. l. Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej: 1 szt. m. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS): szt. 1. n. Projektor multimedialny szt. 1. o. Ekran projekcyjny: szt. 3. p. Wizualizer: szt. 3. 2. Dostawa sprzętu elektronicznego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedoradzu w ramach projektu Cyfrowa szkoła: a. Komputer przenośny dla ucznia: 15 szt. b. Przenośny komputer dla nauczyciela: 3 szt. c. Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii: 1 szt. d. Sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie: 2 szt. e. Tablica interaktywna z systemem mocowania: 1 szt. f. Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową: 1 szt. g. Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej: 1 szt. h. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS): szt. 1, i. Projektor multimedialny szt. 3 j. Ekran projekcyjny: szt. 3. k. Wizualizer: szt. 1. 3. Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń. a. Komputer przenośny: 2 szt. b. Urządzenie wielofunkcyjne: 2 szt. 4. Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu. a. Tablica interaktywna z systemem mocowania: 2 szt. b. Projektor do tablicy interaktywnej: 2 szt. c. Komputer przenośny: 2 szt. d. Tablet: 10 szt. 5. Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. a. Tablica interaktywna z systemem mocowania: 1 szt. b. Projektor do tablicy interaktywnej: 1 szt. c. Komputer przenośny: 1 szt. d. Tablet: 5 szt. 6. UWAGI. a. Podane parametry sprzętu są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu z wyższymi parametrami. b. W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny za dostawę urządzeń. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami. c. Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego i głośników aktywnych: - Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym, głośniki muszą być zainstalowane na uchwytach producenta. - Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, video, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora, tablicy interaktywnej i głośników aktywnych z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego . Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż: Od tablicy do komputera - max. 15m Od projektora do komputera + max. 15m - Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy. d. Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych u audiowizualnych: - Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły - Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniu. - Szkolenie musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na zainstalowanym w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja. - Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: elementy multimedialnego zestawu interaktywnego, sposób uruchomienie zestawu, sposób wykonania kalibracji tablicy, sposób obsługi wizualizera zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym. e. Sposób instalacji systemu urządzeń sieci bezprzewodowej: - Zamawiający wymaga aby prace instalatorskie związane z zamówieniem były wykonywane zgodnie ze sztuką instalatorską; - instalację składowych sieci bezprzewodowej według projektu dostarczonego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę licencji w kontrolerze sieci WiFi do obsługi wymaganej liczby Punktów Dostępowych (PD) - konfigurację urządzeń sieciowych pod względem optymalizacji wydajności oraz bezpieczeństwa sieci według wytycznych Zamawiającego, Wszystkie Punkty Dostępowe powinny być zainstalowane w miejscach trudnodostępnych ( np.: Sufit ) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, - Wszystkie urządzenia aktywne sieci komputerowej, powinny być umieszczone w szafie do tego celu przeznaczonej zgodniej z poniższą specyfikacją: - szafa wisząca 6U szerokość co najmniej 600 głębokość co najmniej. 450 mm jednoczęściowe. Parametry techniczne: Podejście kablowe z góry i z dołu wyposażone w 1 przepust szczotkowy . Drzwi przednie z szybą i zamkiem na kluczyk Zdejmowane ścianki boczne z zamkiem na kluczyk Grubość ścian: 1,2mm, profile 19: 2mm Ładowność: 60kg - Szafa powinna być zainstalowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia łącza internetowego w miejsce, gdzie będzie instalowana szafa dystrybucyjna. Poprzez doprowadzenie łącza należy rozumieć, przeniesienie istniejącego w szkole aktywnego gniazda internetowego, w miejsce gdzie będzie instalowana szafa dystrybucyjna. - Zamawiający wymaga aby Punkty Dostępowe ( PD ) były łączone z urządzeniami aktywnymi zainstalowanymi w Szafie Dystrybucyjnej wg topologii sieci typu gwiazda - Ze względu na specyfikę instalacji, Zamawiający wymaga, aby wszystkie Punkty Dostępowe były zasilane z sieciowego urządzenia aktywnego ( Power Over Ethernet ), zgodnie z normą IEEE 802.3af - Jeżeli odległość pomiędzy Punktem Dostępowym a urządzeniem aktywnym wynosi ponad 100m zgodnie z normą (IEEE 802.3af ), Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dodatkowe aktywne urządzenie pośredniczące pozwalające na instalacje Punktu Dostępowego w miejscu oddalonym od szafy dystrybucyjnej na odległość przekraczającą 100m - Wszystkie kable łączące punkty dostępowe z urządzeniami aktywnym umieszczonymi w szafie dystrybucyjnej, powinny być prowadzone w korytach kablowych do tego celu przeznaczonych. - W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu kabli połączeniowych ( patchcord ), wymaganych do uruchomienia systemu. f. Szkolenia z obsługi systemu urządzeń sieci bezprzewodowej: - Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły - Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniu. - Szkolenie musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na zainstalowanym w placówce systemie sieci bezprzewodowej. - Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: podstawowe informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej, sposób logowania się, prezentacja działania dostarczonych urządzeń g. Wszystkie urządzenia powinny posiadać deklarację CE oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. Komputery przenośne muszą spełniać wymogi norm Energy Star 5.0 i posiadać w tym zakresie stosowny dokument. h. Cały dostarczony sprzęt musi być: - fabrycznie nowy i wyprodukowany w 2012 r. - wolny od obciążeń prawami osób trzecich, - posiadać wszystkie niezbędne instrukcje w języku polskim, - objęty jest 3-letnią gwarancją w przypadku sprzętu dostarczonego w ramach projektu Cyfrowa szkoła. - objęty 2-letnią gwarancją w przypadku sprzętu dostarczonego w ramach projektów: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń, Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu, Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. i. Sprzęt dostarczany w ramach projektów Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń, Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu, Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Ocena zgodności urządzeń z SIWZ: - Oferenci są zobowiązani do podania w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania wszystkich proponowanych urządzeń. - Zamawiający może wykonać testy zaproponowanych urządzeń przed podpisaniem umowy. Oferenci są zobowiązani do dostarczenia zaproponowanych urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zestawienie ich w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.72.00-1, 30.20.00.00-1, 30.23.20.00-4, 48.20.00.00-0, 38.65.21.00-1, 30.23.60.00-2, 39.13.40.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie 5000 zł
III.2) ZALICZKI
- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie tym wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i instalacji sprzętu komputerowego i lub multimedialnego o wartości co najmniej 100000.00 zł brutto każde.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
-
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-
inne dokumenty - Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie o spełnieniu warunków, rodzaj prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, -pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ust. Pzp)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Budżet Państwa (Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła) Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń

 
informacje udostępnił:Fryderyk Czekała
data udostępnienia: 2012-10-11 13:26:01
ostatnia modyfikacja: Fryderyk Czekała 2012-11-05 11:04:44 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zał. nr 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU – aktualny, po zmianie SIWZ
 zał. nr 8 Formularz cenowy – aktualny, po zmianie SIWZ
 zał. nr 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU - nieaktualne
 zał. nr 9 Projekt umowy
 zał. nr 8 Formularz cenowy - nieaktualne
 SIWZ - do pobrania
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197