.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi aktualne:
/Dostawa pomocy dydaktycznych - książki/ - przetarg nieograniczony

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

LET’S READ S.C.

Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska

ul. Kolejowa 15/17 lok.11

01-217 Warszawa

Cena ofertowa brutto: 17.083,70 zł


Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonywanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny.

 

2. W przeprowadzonym postępowaniu złożono 9 ofert:

Oferta nr 1

Firma Handlowo – Księgarska „Stańczyk”, ul. Ks. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 88,73

 

Oferta nr 2

Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków;

Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 77,22

 

Oferta nr 3

PPPHU „VIKA” – Renata Musielska, Lubanów 28B, 98-235 Blaszki; Oferta zgodna ze SIWZ,
w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 76,59

 

Oferta nr 4

Centrum Technologii Edukacyjnych, Wojciech Rojkowski, ul. Wierzbowa 21, 90-227 Łódź; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 68,24

 

Oferta nr 5

Cyklamenowo, Agnieszka Andrzejak, ul. Nawrot 36 m.14 , 90-055 Łódź; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 84,91

 

Oferta nr 6

CHEC – SPORT, Anna Chęć, ul. Zabrzańska 51, 41-700 Ruda Śląska; Oferta zgodna ze SIWZ,
w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 62,97

 

Oferta nr 7

„ECU” Spółka Handlowo - Usługowa Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 9, 22-400 Zamość; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 94,74

 

Oferta nr 8

LET’S READ S.C., Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska, ul. Kolejowa 15/17 lok.11, 01-217 Warszawa; Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 100

 

Oferta nr 9

Polanglo sp. z o.o., Księgarnia w Zielonej Górze , ul. Lisowskiego 7, 65-072 Zielona Góra

Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena otrzymała ilość punktów: 89,90

 

3. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 5 lutego 2013r.

 

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI ,,Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie.

 

/-/ Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń

 

 

 


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że wprowadza się następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Zmieniono zapis:

 

1.3. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

 

Poz. 3.

Było:
Gry i zabawy dla gimnazjum Aha – Sprachspiele”, (WSiP); 20 szt.

 

Jest:
Kompass Gry i zabawy językowe (Wydawnictwo Szkolne PWN), 20 szt.

 

 

2.1. Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla ucz. SP i PG.

 

Poz. 11.

Było:

Książeczka z angielsko-polskim słowniczkiem (Reader with English-Polish Glossary)The Blue Scarab. Jenny Dooley. szt. 9

 

Jest:

Książeczka z angielsko-polskim słowniczkiem (Reader with English-Polish Glossary) A Christmas Carol. szt. 9.

 

Poz. 12.

Było:

Książka ćwiczeń The Blue Scarab Activity Book Jenny Dooley. szt. 9

 

Jest:

Książka ćwiczeń A Christmas Carol Activity Book. szt. 9

 

 

Poz. 13.

Było:

Książka nauczyciela The Blue Scarab. Jenny Dooley (Teacher’s Book) szt.1

 

Jest:

Książka nauczyciela A Christmas Carol (Teacher’s Book) szt.1

 

Poz. 14.

Było:

Pomoc dydaktyczna na płycie CD The Blue Scarab Audio CD. szt.1

 

Jest:

Pomoc dydaktyczna na płycie CD A Christmas Carol Audio CD. szt.1

 

 

 

 Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, informuję,  że przedłuża się termin składania ofert o 6 dni, tj. do 17 stycznia 2013 r, godz. 11.00.

 

/-/ Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń

 

 

Zmieniony Formularz cenowy oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załączono poniżej !

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 13476 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4404 - 2013 data 03.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Otyń, Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, fax. 068 350 58 16.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat..

 /-/ Teresa Kaczmatrek
Wójt Gminy Otyń


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego
„Dostawa pomocy dydaktycznych - książki”
(dostawy)

Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 03.01.2013 pod numerem - 4404 – 2013;
 Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Otyń , Rynek 1, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, tel. 068 350 58 16, faks 068 350 58 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych - książki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu oraz dla - Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu - książki. A. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Otyniu w ramach projektu Uczeń na piątkę - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Otyniu - Pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem ICT - Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. - Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego - Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości: - Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe biologiczno-przyrodnicze B. Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Niedoradzu w ramach projektu Uczeń najlepszą inwestycją - wdrożenie programu rozwojowego w Zespole Szkół w Niedoradzu. - Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla ucz. SP i PG. - Pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości (PG).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie tym wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych o wartości co najmniej 12.000,00 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty - dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie o spełnieniu warunków, rodzaj prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, -pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ust. Pzp)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy,
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

/-/ Teresa Kaczmarek
Wójt Gminy Otyń 

 
informacje udostępnił:Fryderyk Czekała
data udostępnienia: 2013-01-03 13:55:03
ostatnia modyfikacja: Fryderyk Czekała 2013-01-31 12:08:20 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zał. nr 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - AKTUALNY
 zał. nr 8 - Formularz cenowy - AKTUALNY
 zał. nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nieaktualny
 zał. nr 9 - Projekt umowy
 zał. nr 8 - Formularz ofertowy - nieaktualny
 SIWZ - do pobrania
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 58197